PAUL HARTMANN AS
Sårbehandling > Studier > Behandling av kroniska/långsamläkande sår

Den moderna behandlingen av kroniska sår i Tyskland - redovisning av en undersökning

Idag behandlas endast 60% av patienterna med fuktiga/moderna sårbehandlingsprodukter, även om nästan 90% av läkarna skulle använda dem i första hand. Detta blev resultatet av en landsomfattande undersökning som gjorts om behandling av patienter med kroniska sår. Enligt de läkare som tillfrågades i undersökningen, beror detta förfarande på de restriktioner som införts i sjukvårdssystemet.

Behandling med moderna sårförband är inte tillräckligt.

I Tyskland uppskattar man antalet patienter som lider av kroniska sår till mellan 2,5 och 4 miljoner. Som en följd av den demografiska utvecklingen, förväntas antalet patienter med kroniska sår att öka. Kroniska sår utgör inte bara ett allvarligt medicinskt problem, utan är också en ekonomisk fråga.

Den moderna behandlingen av kroniska sår är baserad på att bibehålla en fuktig sårmiljö för att stödja den naturliga läkningsprocessen. Olika produkter har utvecklats för att passa individuella behov för ett visst sår i de olika stegen i den läkande processen, t.ex. alginat, hydrokolloider, hydrogel, skumförband, hydropolymerer, silverimpregnerade sårförband och biologiskt aktiva sårförband. Trots högre kostnader för moderna än traditionella förbandsmaterial, konstaterades det att de sammanlagda kostnaderna för sårbehandling kan minskas med 45% med hjälp av moderna sårförband. Inom bara en vecka, har man gjort en tredjedels besparingar bara på materialkostnader. Detta medför också besparingar på personalkostnader då man inte behöver byta förbanden lika ofta. Fördelarna för patienten ligger i det faktum att behandlingstiden är kortare, livskvaliteten förbättras och även rörligheten hos den enskilda patienten förbättras. Behandling med moderna sårförband ökar också möjligheterna för patienter att återgå till sitt arbete.

Jämfört med andra europeiska länder, har användningen av modern sårbehandling inte blivit lika etablerad i den rutinmässiga vården i Tyskland. Detta konstaterades i en undersökning gjord av det tyska Health Systems Research Institute (Institut für Gesundheits-System-Forschung) på uppdrag av tyska Medical Technology Association, BVMed, hösten 2006 (Golbach, Ute: Institut für Gesundheitssystemforschung GmbH, Kiel, 2007, Schriftenreihe Band II). Fastän de deltagande läkarna uppgav att de använt moderna produkter för sårbehandling i rutinmässig vård, ansåg bara omkring 16% att vårdkvaliteten i Tyskland är bra eller mycket bra. 83% av de deltagande läkarna uppgav att de främsta orsakerna till oviljan att använda moderna sårförband i den rutinmässiga hälso-och sjukvården är budgetnedskärningar för förbandsmaterial och läkemedel, 49% påpekar att det är ett resultat av otillräcklig information i EBM-listan (tyska Standard Assessment Scale för Vårdavgifter), 43% var influerade av den hälsopolitiska strukturen medan 33% uppger att det beror på ogillande som förmedlas av sjukförsäkringsföretagen. Därför bör åtgärder vidtas för att garantera ett mer allmänt tillvägagångssätt, när det gäller att behandla de många olika sårtyperna enligt de sakkunniga.